Katalog IGO

W ostatnim okresie doszło do zmian w katalogu zwierzyny łownej. Zostały z niej usunięte niektóre gatunki (Jenot, Jeleń sika, Szop Pracz, Piżmak), tych gatunków Łowczy nie może wpisywać na odstrzał indywidualny myśliwemu, a prowadzący polowania zbiorowe nie może wskazywać tych gatunków jako możliwe do odstrzału na zbiorówce. Natomiast myśliwy ma obowiązek odnotować fakt pozyskania IGO w posiadanych upoważnieniu oraz podlega on wpisowi do ewidencji polowań. Na gatunki wskazane w katalogu IGO (Inwazyjne Gatunki Obce) wyłącznie kulą (odpada strzał ze śrutu do Jenota), a polowanie możliwe jest tylko w dzień.
W ślad za Instytutem Analiz Środowiskowych przedstawiamy jak to wygląda prawnie:

  • na IGO można polować tylko kulą

Skreślenie IGO z listy zwierząt łownych pociągnęło za sobą usunięcie jelenia sika z kategorii zwierzyny grubej i płowej, piżmaka z kategorii zwierzyny drobnej, a jenota i szopa pracza z kategorii zwierzyny drobnej i drapieżników. Tym samym przestały w stosunku do nich obowiązywać regulacje szczególne dotyczące rodzaju broni i amunicji, zawarte w § 3 ust. 3 – 6 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania. W efekcie wychodzi na to, że od 1 kwietnia nie można użyć broni gładkolufowej oraz śrutu do polowania na jenoty i szopy pracze, ale i piżmaki.

  • na szopy i jenoty nie wolno polować w nocy

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 23 marca 2005 r. polowanie w nocy może odbywać się tylko na gatunki enumeratywnie wyliczone. Są to: dziki, gęsi i kaczki oraz piżmaki i drapieżniki. Ponieważ jenoty i szopy pracze, w świetle prawa, drapieżnikami być przestały, to można na nie polować wyłącznie w dzień.

  • na byki jelenia sika można polować nie mając uprawnień selekcjonerskich

W myśl art. 42 ust. 3 pkt 1 Prawa łowieckiego uprawnienia podstawowe uprawniają do odstrzału zwierząt łownych, z wyjątkiem samców zwierzyny płowej. Jelenie sika nie są już traktowane jako zwierzyna płowa, a więc mogą na nie polować myśliwi, którzy nie są selekcjonerami. Nie uległ jednak zmianie art. 42d ustawy, który przewiduje, że odstrzał samców łosi, jeleni, danieli, saren i muflonów podlega ocenie co do jego zgodności z zasadami selekcji osobniczej.