Odstrzał sanitarny dzików

W dniu 19 lutego 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. Minister nakazuje odstrzał sanitarny dzików do osiągnięcia gęstości populacji dzika na poziomie 0,5 osobnika/km2 na obszarach określonych w załączniku do rozporządzenia, z wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów przyrody. Na obszarach objętych odstrzałem sanitarnym, właściwy powiatowy lekarz weterynarii zapewnia wykonanie odstrzału sanitarnego dzików przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie umowy. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło wiadomości.