Zaktualizowane kryteria odstrzału w sezonie 2018/2019

W  związku  ze  zgłaszanymi  uwagami  nt.  uchwały w  sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i  osobniczej zwierząt  łownych  w  Polsce oraz  zasad postępowania przy  ocenie zgodności  odstrzału wyjaśniamy , że  dotychczasowe  przepisy  / tabele / sugerowały , iż  odstrzał selekcyjny  jeleni  byków   powyżej  9 poroża , danieli byków  powyżej 6  poroża  oraz  saren rogaczy  powyżej  4  poroża  mógł  być  dokonywany  jedynie  na  podstawie  upoważnienia  na   odstrzał  sztuk  łownych  tj.  niezgodnie  z   upoważnieniem .

Dołączamy zaktualizowane  kryteria  odstrzału  obowiązujące  na  terenie  gdańskiego  okręgu  PZŁ  i  ośrodków  hodowli  zwierzyny  RDLP  w  Gdańsku  w  sezonie  2018/2019 . Będą  one  również niezwłocznie zamieszczone  na  stronie  internetowej  ZO . Pobierz